Jakie uprawnienia przysługują kobiecie w ciąży

Polskie prawo pracy w sposób szczególny chroni kobietę w ciąży. Część uprawnień nabywa ona już będąc w ciąży, inne przysługują jej dopiero po urodzeniu się dziecka. Zawsze jednak mają one charakter bezwzględnie obowiązujący, a to znaczy, że naruszenie ich przez pracodawcę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny do 5000 zł. Pracownik może też z tego tytuły wystąpić o odszkodowanie. Jednak przepisy Kodeksu pracy, między innymi zakazujące rozwiązania stosunku pracy z

kobietą w ciąży czy gwarantujące młodej matce urlop macierzyński, odnoszą się
tylko do tych kobiet, które zawarły z pracodawcą umowę o pracę. Zasady
te nie obowiązują natomiast w przypadku świadczenia pracy przez kobiety
na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy innej umowy
cywilnoprawnej.


brak podanego kodu w bazie